Video Intercom

ระบบ Video Intercom System คือระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เนื่องจากระบบ Video Intercom สามารถช่วยให้เราได้รับรู้ แยกแยะผู้คนที่ต้องการมาติดต่อเราได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย